RengøringEjendomsserviceVinduespoleringGlatførebekæmpelseOm osNyhederKontakt

TILBUD PÅ RENGØRING!
Firma
Tlf.


Grusbakken 13
2820 Gentofte
tel:+45 45 93 88 18
fax:+45 45 93 88 17
Info@stroyer-stroyer.dk 

  Personalepolitik

Strøyer + Strøyer ønsker gennem sin ledelse at skabe en personalepolitik, der er baseret på tryghed, samarbejde og ansvar. 

Vi værdsætter vores medarbejdere og det er naturligt for vores personalepolitik at bevare den til en hver tid eksisterende medarbejderstab, samt at udvide denne, efterhånden som nye opgaver og kontrakter kommer til. 

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv og skal derfor behandles med den størst mulige respekt. Medarbejdernes forskelligartede kvalifikationer og ønsker skal i videst muligt omfang udtrykkes i deres ansættelse, herunder Deres arbejdstid og arbejdsområder.

Der vil altid blive afsat tid til den enkelte medarbejder, når denne har noget på hjertet, hvad enten det er problemer, opgaver eller idéer, som skal tales igennem. Og netop gennem disse spontane medarbejdersamtaler opstår de gode idéer og dét egentlige samarbejde grundlægges og udvikles.
 
Allerede fra ansættelsens start understreger vi, hvor stort et ansvar den enkelte medarbejder har overfor virksomheden og, hvor vigtigt det er, at denne kommer til ledelsen, hvis han/hun 
har idéer til ændringer i relation til jobbet og opgaverne.

Rekruttering 

Alle henvendelser, opfordrede som uopfordrede, og både skriftlige og mundtlige, vil hurtigst muligt blive besvaret.

Ved alle interviews gives grundig information om jobbets indhold og virksomhedens forventninger til ansøgeren i forhold til de respektive jobs.

Alle ledige stillinger vil i videst muligt omfang blive opslået internt og kun, hvis den rette medarbejder ikke kan rekrutteres internt, vil stillingen blive annonceret eksternt.

Ansættelse

Vi forsøger at imødekomme ønsker fra assistenter og sanitører om beskæftigelse mht. til timer pr. uge i videst mulig omfang.  

Vi bekræfter skriftligt samtlige ansættelsesforhold i forbindelse med ansættelsesdatoen, hvor en ansættelsesblanket fremsendes eller afleveres til medarbejderen i udfyldt og underskrevet stand.

Overenskomst

Strøyer + Strøyer er medlem af SBA - Servicebranchens Arbejdsgiverforening og har for assistenter og sanitørers vedkommende indgået overenskomst med Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD) og Sanitørernes og Servicefunktionærernes Landssammenslutning tilsluttet Dansk Funktionærforbund.

Ansættelser følger den indgåede fællesoverenskomst.

Sociale klausuler

Hos Strøyer + Strøyer er vores visioner med hensyn til medarbejdersammensætningen, der uden hensyntagen til etnisk oprindelse, skal være de bedst mulige kvalificerede stab.
 
Vi beskæftiger for øjeblikket ca. 70 % med anden etnisk baggrund end dansk og således ca. 30 % med dansk baggrund. Denne fordeling afspejler udmærket den etniske fordeling på de ansøgere, der henvender sig på de jobs vi annoncerer.

Partnerskabsaftale

Strøyer + Strøyer og Gentofte Kommune har indgået en partnerskabsaftale.
 
I bestræbelserne på at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked samt bidrage med løsninger iht. de sociale kapitler i overenskomsterne, indeholder dette partnerskab en aftale om en indsats på to områder: 

 1. Arbejdsprøvning/indslusning af udefra kommende medarbejdere. At foretage indslusning af medarbejdere, som på grund af sygdom eller sociale årsager ikke er i stand til at opnå ansættelse i en privat virksomhed, sker ved hjælp af fleksjob, skånejob, virksomhedsrevalidering, individuel jobtræning eller jobtræning med løntilskud.
   
 2. Fastholdelse af nuværende medarbejdere. At fastholde medarbejdere, der på grund af sygdom eller sociale årsager risikerer at miste deres arbejde. Dettes søges muliggjort via et samarbejde mellem medarbejderen, tillidsrepræsentanten, virksomheden, eventuelt den praktiserende læge og kommunen.

Unødig nedslidning af rengøringspersonalet

Vi forsøger at sætte ind på to områder for at forebygge unødig nedslidning af vores 
personale og for at nedsætte mængden af ensidig gentaget arbejde.

 1. Alle redskaber skal være så ergonomiske korrekte som det er muligt, inden for de økonomiske og tidsmæssige begrænsninger vi er underlagt fra opgave til opgave. Samtlige medarbejdere tilbydes efter 6 måneders ansættelse at deltage i et "ergonomikursus" ligesom vores inspektører instruerer i korrekt anvendelse af støvsugere, gulvmobber osv.
   
 2. Samtlige ansatte bliver efter 6 måneders ansættelse tilbudt deltagelse i ergonomi kursus.
   
 3. Hvor det er muligt arbejder assistenterne sammen to og to for således med jævnemellemrum at kunne bytte arbejdsrutiner. Det er således vores inspektørers ansvar at assistenterne rent faktisk får byttet med hinanden eller tilrettelægger arbejdet således at den enkelte assistents arbejdsrutiner bliver så mangfoldige, som det er muligt og samtidigt økonomisk og tidsmæssigt rentabelt.